søg ordre
søgefeltet må ikke være tomt

Handelsbetingelser for Erhverv (B2B)
(Firmaer, foreninger, offentlige instanser o.lign.)

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud/prisoverslag, salg og leverancer, med mindre andet
er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig
acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 2 uger fra
tilbudsdato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand
vedrørende det tilbudte med den virkning, at prisoverslaget over for køber bortfalder. Sælger skal efter
acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms med mindre er skriftligt angivet. Køber er forpligtet til
indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for
sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling
5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - med mindre
sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om
levering var sket til aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid
værende restgæld fra forfaldsdag med Nationalbankens officielt fastsatte udlånsrente plus 7 %.
5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt
anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at
modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold
6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til
det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han
har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.

6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre
genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har
fundet sted.
6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det
omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte
repræsenterede ved salget.

7. Levering
7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til
særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.
7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der
foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes
en udskydelse af leveringstiden med 21 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig
levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes
leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit
at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder
anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

8. Emballage
8.1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i
prisen.
8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

9. Produktinformation
Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger for eller efter aftalens indgåelse, forbliver
sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske
uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation
11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig
forretningsbrug kræver.
11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være
opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har

opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre
manglen gældende.
11.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Der er
ingen fast sat øvre grænse for antallet af afhjælpnings forsøg eller restriktioner på hvor lang tid et givent
afhjælpningsforsøg eller en omlevering må tage.
11.4. Har køber ikke inden 30 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen skriftligt over for sælger, kan
han ikke senere gøre den gældende. For separat købte dele, eller dele der er udskiftet eller repareret jf.
pkt.
11.5., påtager sælger sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 90
dage, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 6
måneder fra den oprindelige leveringsdato.
11.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver
forpligtelse.
11.7. Skriftlig henvendelse skal uden undtagelse ske til sælgers hovedadresse.

12. Ansvarsbegrænsning
12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
12.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder
indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som
parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på
transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af
leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun
ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
12.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer
omstændigheder som nævnt i pkt.12.3.

13. Returnering
13.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
13.2. I de tilfælde, hvor køber returnerer det solgte til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning
af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det
omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af
køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved
ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede
genstand hos sælger.

14. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af
ufravigelige retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

15. Transportforsikring
Stayonline Servicepartner A/S overtager forsikringsrådighed og risiko for varen under transport.

16. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

17. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.